life logo

Tevékenységek

01 tevékenységek

Komplex, természetes vízmegtartásra alapuló vízgyűjtő szintű integrált megoldások demonstrációs jelleggel történő megtervezése és megvalósítása az önkormányzatok koordinálásában.

Felállításra kerül mind a két demonstrációs területen az úgynevezett Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum a helyi érintettek bevonásával: a vízgyűjtőn található önkormányzatok, területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság, engedélyező hatóság, gazdálkodók, nemzeti park, civil szervezetek, stb. A Fórum részvételi döntéshozatal mentén további természetes vízmegtartó megoldások (továbbiakban: NWRM-ek) megvalósításáról határoz az adott vízgyűjtő területen az elkülönített költségvetési keret erejéig.

  • Dombvidéki mintaterület: villámárvízzel és erózióval fenyegetett településeket magában foglaló vízgyűjtő terület (Püspökszilágy és környéke, Gombás-patak, Szilágyi-patak vízgyűjtője) – további 9 érintett település;
  • Síkvidéki mintaterület: a vízhiányos és vízbő időszakok közötti egyenlőtlenségekkel küzdő Duna menti területek (Bátya és környéke) – további 4 érintett település.

Integrált Önkormányzati Döntéstámogató Platform létrehozásával célunk egy olyan felület kialakítása, melyen egy helyen, strukturált formában válik elérhetővé az önkormányzatok számára a releváns vízügyi és klímaalkalmazkodási (CCA) szaktudás, eszközrendszer. Ezen a felületen a települési szinten döntést előkészítő és döntést meghozó szakemberek számára szeretnénk elérhetővé, és könnyen használhatóvá tenni a jelenleg szerteágazó szervezeti rendszeren keresztül elérhető, önkormányzati szempontból széttöredezett vízügyi és klímaalkalmazkodási (CCA) eszközöket, rendszereket, tudásanyagot. A közös platform lehetővé teszi az önkormányzatok tudással való felhatalmazását az integrált vízgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás terén és a meglévő tudásnak a folyamatos bővítését, fejlesztését is, annak érdekében, hogy a hazai önkormányzati körben a témához kapcsolódó tudás elérje a kritikus tömeget.

03 tevékenységek 1

Módszertani útmutatók, segédletek kidolgozásának célja, hogy az adott szakterületen elősegítsük az önkormányzati munka hatékonyabbá és adaptálhatóvá válását. Olyan módszertani dokumentumok készülnek, melyek az önkormányzati működést támogató eszközök egyedi, gyakorlati használatát segítik elő, rövid, összefoglaló jellegűek, az önkormányzati működést segítő praktikus tanácsokat, ajánlásokat fogalmaznak meg.

Kiemelten fontosnak tartjuk az érintett, különböző ágazati szakértők és leendő szakemberek ismereteinek bővítését, szemléletformálásukat és közös kiindulási alap megteremtését a természetalapú megoldások, NWRM-ek, és azok alkalmazkodásban betöltött szerepe kapcsán. Ennek érdekében széleskörű, valamennyi célcsoportra kiterjedő képzésfejlesztési programot valósítunk meg a települési és területi zöld-kék infrastrukturális megoldások tervezésében és megvalósításában érintett ágazatok – tervezők, hatóságok, vízügyi igazgatóságok, leendő szakemberek – szisztematikus tudásbővítése által. Az elkészült interdiszciplináris képzési anyagok tesztoktatása is megvalósul a célcsoportok körében, mely nyomán a tananyagok felülvizsgálatra, szükség szerint módosításra kerülnek.

05 tevékenységek 1

További 5 vízgyűjtő terület (területenként legalább 5-6 önkormányzat együttműködésének) támogatása – pályázatos formában – komplex, természetes vízmegtartó megoldás megtervezésében, a szükséges szakértelem biztosításával, mely alapul szolgál későbbi (akár LIFE keretében benyújtandó) pályázati dokumentáció összeállításához, elősegítve a projektben megvalósuló jó gyakorlatok alkalmazhatóságát más területeken.

Emellett további 15 önkormányzat pénzügyi támogatása (max. 3,5 millió Ft/kedvezményezett) – pályázatos formában[1] kisléptékű innovatív megoldások megvalósítása és szélesebb körű használatának az ösztönzése érdekében, melyek elősegítik a települési szintű éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

A pályázatok előkészítését, lebonyolítását és megvalósítását egy széles ágazati kört lefedő, 17 szakmai szervezet részvételével működő Integrált Szakmai Támogató Tanács támogatja, melynek működése tematikus munkacsoportokon alapszik. Tagjait a projektben társult és együttműködő partnerszervezetek delegáltjai alkotják.

06 tevékenységek 1

Önkormányzati adaptációs és abszorpció-képesség növelését elősegítő szakértői támogatás, mely hozzájárul az önkormányzatok részvételéhez a következő fejlesztési ciklus hatékonyabb forrásfelhasználásában (közvetlen EU-s és/vagy OP-s források lehívásában), végrehajtásában, a többszintű szakértői képzéssel és kapacitás-fejlesztéssel szoros összefüggésben.

Emellett fontosnak tartjuk a hazai önkormányzatok támogatását az európai uniós hálózatokhoz való csatlakozás terén is. Ennek elősegítéséhez hozzájárulnak többek közt a projekt keretében a két vízgyűjtő területen készülő SECAP-ok is, melyek megléte a Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors) való csatlakozás alapfeltétele. Így tervezetten további 10 hazai önkormányzat csatlakozik majd a Polgármesterek Szövetségéhez.

Országos szemléletformáló tevékenység az éghajlatváltozáshoz való helyi/települési/vízgyűjtő szintű alkalmazkodási lehetőségekről, kiemelten a természetes vízmegtartó megoldásokról (NWRM), melyekről jelenleg kevés információval rendelkezünk. Ezek jellemzően kisléptékű, költséghatékony és számos előnnyel bíró, a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklésére (is) alkalmas megoldások, azonban hazánkban még kevéssé elterjedtek. Érinti ez a lakosság minden szegmensét, a gyermekektől kezdve az oktatókon (környezeti nevelési program), önkormányzati és kormányzati döntéshozókon keresztül, a leendő és már a szakmát gazdagító ágazati szakértőket is.

08 tevékenységek 1

Eredmények, tapasztalatok megosztása, információátadás, országos szinten a jó gyakorlatok továbbadása, a természetalapú, kisléptékű komplex megoldások alkalmazásának ösztönzése a hasonló klimatikus, vízhez kapcsolódó problémákkal küzdő településeken és vízgyűjtő területeken is.

A fent felsorolt tevékenységek által megvalósíuló eredménytermékek.

Eredmenyek3 Jo

[1] Új szabályként a LIFE Program lehetőséget ad, hogy egy nyertes LIFE projekt max. 100.000 € összegig (max. 20.000 €/kezdeményezés) 3. félnek támogatást nyújtson a projekt keretében.

Megszakítás